CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG XÃ HỘI

Chuyển đổi số trong xã hội nhằm hình thành xã hội số. Xã
hội số, xét theo nghĩa rộng, là bao trùm lên mọi hoạt động của
con người. Động lực chính của xã hội số là công nghệ số, dựa
trên sự tăng trưởng thông tin, dữ liệu một cách nhanh chóng,
làm thay đổi mọi khía cạnh của tổ chức xã hội, từ chính phủ,
kinh tế cho tới người dân. Xã hội số, xét theo nghĩa hẹp, gồm
công dân số và văn hóa số. Theo nghĩa này, xã hội số, cùng với
chính phủ số và kinh tế số tạo thành ba trụ cột của một quốc
gia số.

Thế nào là chuyển đổi số lấy người dân là trung tâm?
Điện thoại di động thông minh là phương tiện chính của
người dân trong thế giới số, vì vậy, chuyển đổi số lấy người dân
là trung tâm trước hết phải trang bị phương tiện cho người dân,
thông qua việc thực hiện phổ cập điện thoại di động thông
minh. Mỗi người dân một điện thoại thông minh. Mỗi hộ gia
đình một đường cáp quang.
Lĩnh vực có tác động xã hội, liên quan hàng ngày tới người
dân, thay đổi nhận thức nhanh nhất, mang lại hiệu quả, giúp
tiết kiệm chi phí cần ưu tiên chuyển đổi số trước, bao gồm: Y
tế, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính – Ngân hàng, Nông nghiệp,
Giao thông vận tải, Năng lượng, Tài nguyên và Môi trường, Sản
xuất công nghiệp.

Công dân số là ai?
Chín yếu tố cấu thành công dân số là khả năng truy cập các
nguồn thông tin số, khả năng giao tiếp trong môi trường số, kỹ
năng số cơ bản, mua bán hàng hóa trên mạng, chuẩn mực đạo
đức trong môi trường số, bảo vệ thể chất và tâm lý trước các
ảnh hưởng từ môi trường số, quyền và trách nhiệm của công
dân trong môi trường số, định danh và xác thực, dữ liệu cá nhân
và quyền riêng tư trong môi trường số.
Vào năm 2025, đại đa số người dân trên thế giới sẽ trải qua
sự thay đổi to lớn chỉ trong vòng một thế hệ: Từ chỗ gần như
không tiếp cận được thông tin đến chỗ có thể truy cập tất cả
thông tin trên thế giới thông qua điện thoại di động thông minh.
Văn hóa số là gì?
Văn hóa trong xã hội thực hình thành qua hàng trăm năm,
hàng nghìn năm. Còn xã hội số mới chỉ đang hình thành trong
vài chục năm trở lại đây.
Vì vậy, văn hóa số cũng mới chỉ đang hình thành, đó là các
quy tắc ứng xử, chuẩn mực đạo đức và sự hưởng thụ các giá trị
văn hóa của con người trong môi trường số

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0226 385 2672