ĐOÀN KHỐI DOANH NGHIỆP: SINH HOẠT CLB LÝ LUẬN TRẺ QUÝ I NĂM 2023

Chiều ngày 23/3, CLB Lý luận trẻ thuộc Đoàn khối Doanh nghiệp tổ chức sinh hoạt LCB với chủ đề “Triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền chuyền đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh”

Tại buổi sinh hoạt các thành viên CLB đã được giới thiệu, quán triệt các chuyên đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương”; đồng thời được tìm hiểu thêm nghị quyết, chủ trương mới của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Qua đó tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TƯ của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ. Kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của mọi địa phương, đơn vị và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên thanh niên cùng nhân dân tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân mà trước hết là đội ngũ cán bộ đoàn chủ chốt các cấp, qua đó tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch./.

Xem thêm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0226 385 2672