KIM BẢNG: SINH HOẠT CLB LÝ LUẬN TRẺ QUÝ II NĂM 2023

Ngày 12/5/2023, Huyện Đoàn Kim Bảng tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ lý luận trẻ huyện, tại chương trình các thành viên clb đã trao đổi, góp ý các vấn đề hoạt động của quý II năm 2023.
Tại buổi sinh hoạt, thành viên CLB cũng đã sôi nổi thảo luận về các nội dung như: vai trò, trách nhiệm của Đoàn viên, thanh niên trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; Quan điểm xử lý những tiêu cực của các thế lực thù địch đang xuyên tạc trên không gian mạng. Đồng thời triển khai thực hiện chương trình “giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng giai đoạn 2022-2023” trên địa bàn huyện.
Đây là những nội dung quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng. Qua đó, góp phần xây dựng thế hệ trẻ có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh vững vàng, giàu lòng yêu nước, có tri thức, văn hóa, có ý thức tuân thủ pháp luật, trách nhiệm với cộng đồng, có ước mơ, hoài bão, khát vọng và kỹ năng hội nhập quốc tế trong kỷ nguyên số hóa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0226 385 2672