Trào lưu học tập 4 bài học lý luận chính trị cho đoàn viên mới

Thực hiện Công văn số 326-CV/TĐTN-XDĐ, ngày 11/10/2023 về việc Triển khai học tập các bài học lý luận chính trị cho đoàn viên mới. Các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đã hưởng ứng tích cực trào lưu chia sẻ 04 bài học lý luận chính trị kèm theo hastag #hoclyluanchinhtriHaNam #doanvienmoi theo sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn nhằm triển khai sâu rộng tới các bạn đoàn viên mới trong việc học tập, kiếm tra 04 bài học lý luận chính trị trên App Thanh niên Việt Nam.

Việc học tập góp phần nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên, nâng cao tinh thần xung kích tham gia phát triển kinh tế xã hội, xây dựng hệ thống chính trị và xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh, xây dựng nền tảng tư tưởng, định hướng chính trị, tăng cường trình độ Lý luận Chính trị cho lực lượng Đoàn viên vững về chính trị, kiên định về lý tưởng, bình tĩnh trước những âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và công cuộc đối mới đất nước. Từ đó tham gia xây dựng hệ thống chính trị và xây dựng tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh.

Ban Xây dựng Đoàn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0226 385 2672