CÔNG TRÌNH THANH NIÊN SỐ HOÁ DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HOÁ ĐÌNH PHÚ VIÊN

Số hoá di tích lịch sử văn hoá Đình Phú Viên là hoạt động thiết thực thể hiện vai trò xung kích, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên trong việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trên lĩnh vực văn hoá, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Hà Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đồng thời tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về di tích, nhắc nhở, giáo dục đoàn viên thanh niên và nhân dân nhớ về truyền thống lịch sử địa phương, góp phần bảo tồn và gìn giữ di sản văn hoá dân tộc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0226 385 2672